Under senaste vår, då första vågen av coronapandemin slog till, utförde Åbo universitet tillsammans med Åbo universitetscentralsjukhus en studie som för första gången visade på ett samband mellan sömnapné och svårbehandlad coronavirusinfektion.

I en forskning publicerad i tidskriften Sleep Medicine and Disorders International Journal gick man igenom sjukhusregisterdata gällande patienter som tagits in på Åbo universitetscentralsjukhus för vård av corona. Sammanlagt 28 patienter krävde sjukhusvård. Avsikten med studien var att reda ut vilka faktorer som kunde orsaka en risk för att insjukna i den allvarliga form av coronavirussjukdom som kräver vård på intensivvårdsenhet. Sömnapné var en ofta återkommande faktor som visade sig vara gemensam för de flesta av patienterna.

Av de patienter som krävde sjukhusvård konstaterades sammanlagt 29 % ha diagnosticerats med sömnapné i något tidigare skede. Siffran är betydande, eftersom endast 3,1 % av hela befolkningen inom samma område behandlades för sömnapné. Enligt forskarna var förekomsten av sömnapné, trots det låga antalet patienter, så pass betydande att det automatiskt väcker frågan om huruvida sömnapné kunde vara en betydande riskfaktor för allvarlig coronavirussjukdom.

Trots att denna studie är den allra första som lyfter fram sömnapné som den mest betydande gemensamma faktorn hos patienter med svår coronavirussjukdom, har sömnapné också omnämnts i andra studier där man försökt kartlägga riskfaktorer gällande corona. Sömnapné är ofta ett tillstånd som förringas och behandlas i otillräcklig grad, men sjukdomen borde observeras och tas på allvar också i detta hänseende.

Källa: Mediuutiset 11.11.2020